วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

posted on 25 Dec 2010 17:58 by ninekanin

 
 
 
วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

  1. ข้อใดไม่ชื่อว่า ปัพพัชชา ? [gg16]
ก.อหิงสา
ข.สัญญมะ
ค.ทมะ
ง.ขันติ

2. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ? [gg38]
ก.สติปัฏฐาน
ข.โลกธรรม
ค.อริยสัจ
ง.สัปปุริสธรรม

3. บุคคลบางคน มีความกลัว กลายเป็นคนขี้ขลาด ต้องแก้ด้วย… ? [gg19]
ก.พละ ๕
ข.เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค.ขันธ์ ๕
ง.นิวรณ์ ๕

4. จิตมีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? [gg30]
ก.อสุภกัมมัฏฐาน
ข.เมตตา
ค.พุทธานุสสติ
ง.มรณสติ

5. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรม หมวดใด ? [gg10]
ก.ปธาน ๔
ข.วุฒิ ๔
ค.อิทธิบาท ๔
ง.พรหมวิหาร ๔

6. โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด ? [gg47]
ก.สัปปุริสธรรม
ข.พรหมวิหารธรรม
ค.ฆราวาสธรรม
ง.สังคหวัตถุธรรม

7. ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ? [gg25]
ก.ในพระพุทธเจ้า
ข.ในพระธรรม
ค.ในปฏิสันถาร
ง.ในการศึกษา

8. เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง เช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ? [gg26]
ก.พรหมวิหาร
ข.สังคหวัตถุ
ค.สาราณียธรรม
ง.สัปปุริสธรรม

9. ธรรมที่กั้นจิต มิให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ? [gg21]
ก.กรรมกิเลส
ข.อกุศลมูล
ค.มลทิน
ง.นิวรณ์

10. เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับธรรมข้อใดมากที่สุด ? [gg40]
ก.โยนิโสมนสิการ
ข.สันโดษ
ค.โภชเนมัตตัญญุตา
ง.อริยทรัพย์

11. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ? [gg02]
ก.ศีล
ข.กตัญญูกตเวที
ค.สมาธิ
ง.บุญกิริยาวัตถุ

12. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ? [gg39]
ก.อภิรมย์
ข.อิฏฐารมณ์
ค.อนิฏฐารมณ์
ง.กุศล

13. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระวินัย แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคือ… ? [gg03]
ก.พุทธบริษัท
ข.พระอรหันต์
ค.อุบาสก – อุบาสิกา
ง.พระสงฆ์

14. วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ? [gg15]
ก.รอบรู้ทุกเรื่อง
ข.เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
ค.ศึกษามากรู้ปัญหามาก
ง.ตริตรองให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่ว

15. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ? [gg01]
ก.หิริ – โอตตัปปะ
ข.สติปัฏฐาน
ค.สติ – สัมปชัญญะ
ง.อริยสัจ

16. คำว่า “อธิษฐานธรรม” แปลว่าอะไร ? [gg11]
ก.ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
ข.ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
ค.ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
ง.ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์

17. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ? [gg27]
ก.รูป กระทบตา
ข.เสียง กระทบหู
ค.โผฏฐัพพะ กระทบกาย
ง.รูป กระทบกาย

18. โพชฌงค์ข้อใด มีความสำคัญมากที่สุด ? [gg37]
ก.สติ
ข.ธัมมวิจยะ
ค.ปัสสัทธิ
ง.สมาธิ

19. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg29]
ก.อารมณ์
ข.อินทรีย์
ค.วิญญาณ
ง.สัมผัส

20. กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? [gg18]
ก.อกุศลกรรม
ข.นิวรณธรรม
ค.อนันตริยกรรม
ง.อาสันนกรรม

21. คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกี่อย่าง ? [gg36]
ก.๕ อย่าง
ข.๖ อย่าง
ค.๗ อย่าง
ง.๘ อย่าง

22. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ? [gg41]
ก.ปัญญาสิกขา
ข.สีลสิกขา
ค.จิตตสิกขา
ง.ข้อ

23. คำว่า “ อัตตัญญุตา ” หมายความถึงข้อใด ? [gg34]
ก.ความเป็นผู้รู้จักตน
ข.ความเป็นผู้รู้จักผล
ค.ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
ง.ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

24. หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน ? [gg48]
ก.ทิศ ๖
ข.พลธรรม ๕
ค.อิทธิบาท ๔
ง.ฆราวาสธรรม ๔

25. คำว่า “ สัตบุรุษ ” หมายถึงข้อใด ? [gg33]
ก.ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ข.พุทธบริษัท
ค.คฤหัสถ์ ผู้ถึงพระรัตนตรัย
ง.บรรพชิต

26. ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร ? [gg23]
ก.สัญญา
ข.เวทนา
ค.สังขาร
ง.วิญญาณ

27. สิ่งเสพติด มียาบ้าเป็นต้น จัดเข้าในอบายมุขข้อไหน ? [gg44]
ก.ความเป็นนักเลงหญิง
ข.ความเป็นนักเลงสุรา
ค.ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง.ความคบคนชั่วเป็นมิตร

28. คำว่า “ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์ ” เป็นคำสอนตรงกับข้อใด ? [gg45]
ก.การคบคน
ข.วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์
ค.วิธีเลี้ยงสัตว์
ง.ถูกทุกข้อ

29. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ? [gg20]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.นิโรธ
ง.มรรค

30. ความเสมอกันแห่งสังขารทั้งปวง เรียกว่าอะไร ? [gg06]
ก.อนิจจตา
ข.ทุกขตา
ค.อนัตตตา
ง.สามัญญลักษณะ

31. ฆราวาส ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลักใจ ? [gg46]
ก.สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
ข.สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
ค.ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ง.ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

32. หมวดธรรมข้อใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรมได้ ? [gg09]
ก.อกุศล ๓
ข.อคติ ๔
ค.พละ ๕
ง.สาราณียธรรม ๖

33. เห็นคนเป็นลม รีบช่วยพยาบาล เช่นนี้ ชื่อว่าได้บำเพ็ญพรหมวิหารข้อใด ? [gg14]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

34. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ตรงกับพลีกรรมข้อใด ? [gg50]
ก.ญาติพลี
ข.อติถิพลี
ค.ปุพพเปตพลี
ง.เทวตาพลี

35. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ? [gg22]
ก.สังขาร
ข.วิญญาณ
ค.ขันธ์
ง.สัญญา

36. การที่ผู้น้อย ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ตามฐานะของตน จัดเข้าในหลักธรรม ข้อใด ? [gg09]
ก.ปุพเพกตปุญญตา
ข.อัตตสัมมาปณิธิ
ค.สัปปุริสูปัสสยะ
ง.ปฏิรูปเทสวาสะ

37. การสร้างความดี ให้เกิดขึ้นเรียกว่า… ? [gg12]
ก.สังวรปธาน
ข.ปหานปธาน
ค.ภาวนาปธาน
ง.อนุรักขนาปธาน

38. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลในข้อใด ? [gg49]
ก.บิดา มารดา
ข.ครู อาจารย์
ค.สมณพราหมณ์
ง.มิตรสหาย

39. ความอาฆาตพยาบาท เป็นบาปอกุศล ท่านจะแก้บาปอกุศลนี้ด้วยธรรมอะไร ? [gg13]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

40. อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg28]
ก.อารมณ์
ข.อินทรีย์
ค.วิญญาณ
ง.สัมผัส

41. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ? [gg31]
ก.ชิวหาวิญญาณ
ข.ชิวหาสัมผัส
ค.ฆานวิญญาณ
ง.ฆานสัมผัส

42. บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้ ? [gg07]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ถูกทุกข้อ

43. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ ในปัจจุบันนี้ ? [gg42]
ก.เว้นจากอบายมุข
ข.บำเพ็ญสังคหวัตถุ
ค.คบกัลยาณมิตร
ง.บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

44. ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ? [gg24]
ก.อยากร่ำรวย
ข.อยากได้เงินเดือนสูง
ค.อยากเป็นนายก
ง.อยากพ้นจากหน้าที่

45. อบายมุข เครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด ? [gg43]
ก.ความเป็นนักเลงหญิง
ข.ความเป็นนักเลงสุรา
ค.ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง.ความคบคนชั่วเป็นมิตร

46. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อธรรมใด ? [gg35]
ก.ธัมมัญญุตา
ข.อัตตัญญุตา
ค.ปริสัญญุตา
ง.มัตตัญญุตา

47. คุณความดี ที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียกว่าอะไร ? [gg32]
ก.กุศลกรรมบถ
ข.กุศลมูล
ค.อริยทรัพย์
ง.อริยสัจ

48. ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ? [gg04]
ก.กายทุจริต
ข.วจีทุจริต
ค.มโนทุจริต
ง.ถูกทุกข้อ

49. ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ? [gg05]
ก.ขันติ - โสรัจจะ
ข.หิริ - โอตตัปปะ
ค.สติ - สัมปชัญญะ
ง.กตัญญูกตเวที

50. การสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูปเป็นต้น เรียกว่า อะไร ? [gg17]
ก.อินทรียสังวร
ข.ปาฏิโมกขสังวร
ค.โภชเนมัตตัญญุตา
ง.ชาคริยานุโยค

   

edit @ 26 Dec 2010 17:44:41 by nine kanin

อปัณณกปฏิปทา3

posted on 24 Dec 2010 19:52 by ninekanin
อปัณณกปฏิปทา3
 
คือ ข้อปฏิบัติไม่ผิด 3 อย่าง

ความหมาย ประเภทธรรม

ชื่อว่า ทางปฏิบัติไม่ผิด เพราะประพฤติถูกระบบ  นำตรงสู่เป้าหมายคือ สิ้นสุดอาสวะ คือ กิเลส 3 อย่าง

1. อินทรียสังขาร ระมัดระวังมิให้กิเลสครอบงำ คุมสติมิให้ตกเป็นทาสอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ทางทวาร 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

2. โภชเน มัตตัญญุตา บริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตร่างยกายอยู่รอด ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องหรือ ติดรส

3. ชาคริยานุโยค ปลีกตนโดยใช้เวลาส่วนมากทำความเพียรทางจิตให้สะอาด และสงบ

 

สัปปุริสบัญญัติ3

posted on 24 Dec 2010 19:51 by ninekanin
สัปปุริสบัญญัติ3
 
คือ ข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้ 3 อย่าง

ความหมาย หลักธรรมสำหรับผู้ดำเนินชีวิตสังคม ที่ปราชญ์ผู้เจนในปรัชญาชีวิตได้แนะแนวทางไว้ 3 ประการคือ

1. ทาน แบ่งปันสิ่งของแก่ญาติมิตรอื่นๆ ด้วยน้ำใจเอื้อเฟื้อ

2. ปัพพัชชา ถือบวชเป็นอุบายวิธีปลีกตนรักสงบและจิตว่าง ปราศจากพิษภัย

3. มาตาปิตุอุปัฏฐาน บำรุงพรหมคือบิดา มารดาให้ผาสุก ด้วยอาหารและเอาใจ

กุศลมูล 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:50 by ninekanin

กุศลมูล 3 อย่าง

ความหมาย ประเภทธรรม

กุศลมูล คือ พื้นฐานแห่งจริยธรรมฝ่ายดี เป็นภาเวตัพพธรรม ควรปลูกสร้างให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน 3 อย่าง

1. อโลภะ สำนึกในสิทธิมนุษยชน ไม่เห็นแก่ได้ กลับมีน้ำใจเสียสละ โอบอ้อมอารี

2. อโทสะ ข่มอารมณ์ ไม่วู่วาม รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษ และมีน้ำใจ เมตตาปรานี

3. อโมหะ มีปัญญารอบคอบ เข้าใจเหตุผล และเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์

อกุศลมูล3

posted on 24 Dec 2010 19:49 by ninekanin
อกุศลมูล3
 

อกุศลมูล คือ มูลเหตุอันสำคัญ แห่งพฤติกรรมชั่วโฉด หรือรากเง่าของบาปทุจริต 3 อย่าง

1. โลภะ อยากได้ เห็นแก่ตัว ลุอำนาจ ดิ้นรนเพื่อมีสิทธิเหนือสิ่งของ ของผู้อื่น

2. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา จิตเดือดพล่าน โหดร้าย หมายประหารผู้อื่นให้ถึงเจ็บและตาย

3. โมหะ หลงไม่รู้จริง หลงผิด ไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามข้อมูล และข้อเท็จจริง

 

บทประมวล บรรดาปัญหาท้าทายกฎหมาย คดี มีพิษภัยต่อสังคม เช่น อาชญากรรม โจรกรรม แล ฆาตกรรม ที่เข่าขวัญเกรียวกราว ทุกหนทุกแห่งทั่วมุมเมือง โดยคิดเฉลี่ยแล้ว เกิดขึ้นจากความเหลวแหลกของจิตไร้สำนึกผิดชอบ ปล่อยให้ความโน้มน้าวเห็นแก่ตัวที่ฝังรากหยั่งลงลึก จนแนบแน่นในใจชื่อว่า อกุศลมูล จัดเป็น อกุศลมูล จัดเป็นปหาตัพพธรรม ควรกำจัดให้สิ้นซาก

สุจริต 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:48 by ninekanin
สุจริต 3 อย่าง
 

ความหมาย สุจริต คือ ความประพฤติชอบ กอปรด้วยมนุษยธรรม ทำกาย วาจา และใจ

สุจริต คือ พฤติกรรมบริสุทธิ์ ประกอบแต่ประโยชน์สุข เป็นกรรมพึงกระทำโดยแท้มีประเภท และส่วนประกอบ  ดังนี้

1. กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย 3

2. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา 4

3. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วย ใจ 3

ทุจริต 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:48 by ninekanin
ทุจริต 3 อย่าง
 

ความหมาย -ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว ทางกาย วาจา และใจ ซึ่งขัดต่อประเพณีและศีลธรรม

-ทุจริต คือ พฤติกรรมก่อให้เกิดความทุข์เดือดร้อน ท่านผู้รู้รังเกียจตำหนิ เป็นกิจไม่ควรทำ 3 ประเภท และมีส่วนประกอบ 10 อย่าง คือ

1. กายทุจริต พฤติกรรมไร้มนุษยธรรม ทำโดยพังทางกาย 3 อย่าง

1.1 ทรมานเบียดเบียน หรือทำลาย ฆ่าสิ่งมีชีวิตให้ถึงตาย (ปาณาติบาต)

1.2 ประพฤติเยี่ยงโจร ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น (อทินนาทาน)

1.3 ล่วงประเวณีทางเพศ ฝืนจารีตนิยม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กาเมสุมิจฉาจาร)

 

2. วจีทุจริต พูดจาภาษาไม่สุภาพ ไร้สมบัติผู้ดี มี 4 อย่าง

2.1 พูดเท็จ หลอกลวงทำให้คนอื่นหลงเชื่อ เลี่ยงความจริงผลาญประโยชน์ผู้อื่น

2.2 พูดคำหยาบ เยาะเย้ย เสียดสี เพื่อให้ผู้ฟังเดือดร้อน และแค้นใจ

2.3 พูดส่อเสียด ยุยงฝ่ายนี้ให้เข้าใจผิดฝ่ายโน้น แกล้งให้สองฝ่ายบาดหมางกันและกัน

2.4 พูดเพ้อเจ้อ ใช้ภาษาพล่อยๆ เหลวไหล ไม่เหมาะแก่บุคคลและสถานที่

 3. มโนทุจริต อุปนิสัยใจคอป่าเถื่อน เกิดแต่จิตสำนึก 3 อย่าง

3.1 คิดโลภจัด เห็นแก่ตัว ดิ้นรนเพื่อครอบครองสิ่งของ ของผู้อื่น

3.2 พยาบาทปองร้าย จองเวรผูกเวร หมายจะผลาญชีวิต และทำลายสมบัติของผู้อื่น

3.3 มีทัศนคติผิดคลองธรรม คิดเห็นขัดแย้งต่อปราฎการณ์แท้จริง ฝืนกฎแห่งกรรม

อวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง
 

ข้อความ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้ารู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงตั้งพระฟฆทัยที่จะบำเพ็ญประโยชน์ โดยเสด็จจาริกไปสั่งสอนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ในสถานที่ต่างๆเริ่มด้วยแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตราบเท่าเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดระยะเวลา 45 พรรษานั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนมาก แต่หากจะประมวลลงได้แก่ "แก่นของพระพุทธศาสนา" คือ โอวาทปาติโมกข์ 3

1. การไม่ทำบาปทุจริต คือไม่ประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา ใจ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)

2. การประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ (กุสลสฺสูปสมฺปทา)

3. การอบรมจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส (สจิตฺตปริโยทปนํ)

ติกะคือ หมวด 3

posted on 24 Dec 2010 19:46 by ninekanin

ติกะคือ หมวด 3

 

รัตนะ 3 อย่าง

ความหมาย - โดยทั่วไป รัตนะ คือ หรืออัญมณีมีค่า

-เฉพาะที่นี้ รัตนะ หมายถึง วัตถุคือสิ่งมีคุณประเสริฐล้ำค่ามหาศาล

-รัตนะ ผู้ทรงรพระคุณดั่งแก้ว ควรเคารพบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนา

-รัตนตรัย และไตรรัตน์ ก็เรียก คือ ปูชนียวัตถุ 3 ชนิด อันสำคัญยอดเยี่ยม

ซึ่งศาสนิกชนชาวพุทธ ยอมยึดถือเป็นที่ตั้งทางใจชั่วชีวิต เปล่งวาจารับ ไตรสรณคมน์ก่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกครั้ง

 

1.พระพุทธ คือ พระพุทธเจ้า นามเดิม สิทธัตถะ โคตมะ

-ผู้คนพบ โดยตรัสรู้สัจธรรมอันประเสริฐโดยชอบด้วยพระองค์เอง และสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

-ผู้ทรงตั้งพุทธศาสนา ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมวินัย แก่ช่วโลกไม่เลือกเผ่าพันธุ์

-ผู้ประทานกำเนิดพุทธบริษัท 4 และผู้ประกอบด้วยพระคุณ 3 ประการ (บริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระคุณ 3 คือ บริสุทธิคุณ ปัญญาคุณ มหากรุณาธิคุณ)

 

2. พระธรรม คือ หลักธรรมของพุทธศาสนา

-คำสอน คำสั่งของพระพุทธเจ้า ได้แก่ธรรมวินัย หรือไตรปิฎก (วินัย สุตตันตะและอภิธรรม)

-สัจธรรมซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาไม่เลือกกาล

-หลักธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ล่วงพ้นทุกข์ ชีวิตไม่ตกต่ำสามารถรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยตนเอง

 

3. พระสงฆ์ คือ อริยสงฆ์และสมมติสงฆ์

-หมู่สาวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ตามสิกขาบทบัญญัติแห่งธรรมวินัย

-ผู้ปฏิบัติถูกต้อง และชอบด้วยศีลธรรมอันดี ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

-ผู้บำเพ็ญตนโดยชอบธรรม และเผยแผ่พุทธธรรมแก่ชาวดลก

บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:45 by ninekanin
บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง
 

ความหมาย -พ่อแม่บังเกิดเกล้า คือพ่อตัวแม่ตัวที่แท้ มีสองคนเท่านั้น หาแทนไม่ได้ หาได้ยาก

-พ่อตัวแม่ตัวที่แท้ ผู้พลีทำหน้าที่ของตนต่อลูกอย่างสมบูรณ์ ทำได้แสนยาก หาได้ยาก

-ลูกตั้งหลายคน แต่จะหาผู้เสียสละทำหน้าที่สนองคุณต่อพ่อแม่สองคนโดยเต็มที่และจริงใจนั้นไม่ค่อยมี หาได้ยาก

 

บุคคล 2 ประเภท

1. บุพพการี คนผู้ทำอุปการะก่อน

-บิดามารดาบังเกิดกล้า คือ ชายและหญิงผู้ให้กำเนิดและชีวิตใกล้ชิดกว่าใครหมด

-ผู้เสียสละ ทุ่มเทเลี้ยงแสนเหนื่อยยาก มิได้หวังผลตอบแทนอะไรเลย

-พ่อแม่บุญธรรม คือ เพียงอุปภัมภ์ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ พร้อมทั้งชุบชูชีวิตตลอดมา

 

2. กตัญญูกตเวที คนผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทนคุณท่าน

- บุตรธิดาที่เกิดสืบสายเลือดในอกแท้ ผู้เสมือนดวงใจโดยตรงของพ่อแม่ คือลูกในไส้

-เด็กที่ผู้อื่นยกให้ และได้รับอุปการะชุบเลี้ยง จนสามารถพึ่งตนเองได้ คือ ลูกบุญธรรม

-คนภายใต้ปกครอง พักพิงอาศัยเรียนศิลปะวิทยา และอบรมบ่มนิสัย คือ ลูกศิษย์

 

สายธารแห่งน้ำใจของพ่อแม่

1. ห่วงใยชีวิตลูก ยิ่งกว่าตนเอง พยายามป้องกันมิให้ถูกชักจูงหลงผิดจนเสียคน

2. สร้างอนาคตสดใสให้ โดยการปลูกฝังให้มีนิสัยทำงาน มีสมบัติผู้ดีมีสกุล

3. เสียสละทุกอย่างด้วยน้ำใจจริง ทุ่มเทสนับสนุนลูกให้มีความรู้และอาชีพเป็นหลักฐาน

4. รอบรู้ทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง กระทั่งยอมเป็นหนี้ ด้วยความยินดีกับความสำเร็จของลูก

5. ตัดลูกไม่ขาด ต้องอุปการะถึงที่สุด และยกทรัพย์มรดกให้ในสมัย

 

หน้าที่รับผิดชอบที่ลูกควรทำ

1. ลูกควรมีใจเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว ควรบำรุงเลี้ยงพ่อแม่เมื่อท่านแก่เฒ่า

2. ตนเองคือเลือดเนื้อและที่รักของพ่อแม่ จึงควรเอาอกเอาใจท่านให้ชื่นบานเสมอ

3. ทำตนเป็นคนว่าง่าย รักษาจารีตอันเป็นมรดกล้ำค่าของตระกูลไว้ให้มั่นคง

4. ประพฤติตนเป็นทายาทที่น่าไว้วางใจ สมกับที่ท่านรักและห่วงใย

5. เมื่อท่านสิ้นชีพ ก็กระทำบุญกุศลสนองความดีมีน้ำใจของท่าน