วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

posted on 25 Dec 2010 17:58 by ninekanin

 
 
 
วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

  1. ข้อใดไม่ชื่อว่า ปัพพัชชา ? [gg16]
ก.อหิงสา
ข.สัญญมะ
ค.ทมะ
ง.ขันติ

2. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ? [gg38]
ก.สติปัฏฐาน
ข.โลกธรรม
ค.อริยสัจ
ง.สัปปุริสธรรม

3. บุคคลบางคน มีความกลัว กลายเป็นคนขี้ขลาด ต้องแก้ด้วย… ? [gg19]
ก.พละ ๕
ข.เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค.ขันธ์ ๕
ง.นิวรณ์ ๕

4. จิตมีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? [gg30]
ก.อสุภกัมมัฏฐาน
ข.เมตตา
ค.พุทธานุสสติ
ง.มรณสติ

5. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรม หมวดใด ? [gg10]
ก.ปธาน ๔
ข.วุฒิ ๔
ค.อิทธิบาท ๔
ง.พรหมวิหาร ๔

6. โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด ? [gg47]
ก.สัปปุริสธรรม
ข.พรหมวิหารธรรม
ค.ฆราวาสธรรม
ง.สังคหวัตถุธรรม

7. ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ? [gg25]
ก.ในพระพุทธเจ้า
ข.ในพระธรรม
ค.ในปฏิสันถาร
ง.ในการศึกษา

8. เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง เช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ? [gg26]
ก.พรหมวิหาร
ข.สังคหวัตถุ
ค.สาราณียธรรม
ง.สัปปุริสธรรม

9. ธรรมที่กั้นจิต มิให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ? [gg21]
ก.กรรมกิเลส
ข.อกุศลมูล
ค.มลทิน
ง.นิวรณ์

10. เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับธรรมข้อใดมากที่สุด ? [gg40]
ก.โยนิโสมนสิการ
ข.สันโดษ
ค.โภชเนมัตตัญญุตา
ง.อริยทรัพย์

11. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ? [gg02]
ก.ศีล
ข.กตัญญูกตเวที
ค.สมาธิ
ง.บุญกิริยาวัตถุ

12. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ? [gg39]
ก.อภิรมย์
ข.อิฏฐารมณ์
ค.อนิฏฐารมณ์
ง.กุศล

13. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระวินัย แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคือ… ? [gg03]
ก.พุทธบริษัท
ข.พระอรหันต์
ค.อุบาสก – อุบาสิกา
ง.พระสงฆ์

14. วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ? [gg15]
ก.รอบรู้ทุกเรื่อง
ข.เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
ค.ศึกษามากรู้ปัญหามาก
ง.ตริตรองให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่ว

15. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ? [gg01]
ก.หิริ – โอตตัปปะ
ข.สติปัฏฐาน
ค.สติ – สัมปชัญญะ
ง.อริยสัจ

16. คำว่า “อธิษฐานธรรม” แปลว่าอะไร ? [gg11]
ก.ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
ข.ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
ค.ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
ง.ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์

17. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ? [gg27]
ก.รูป กระทบตา
ข.เสียง กระทบหู
ค.โผฏฐัพพะ กระทบกาย
ง.รูป กระทบกาย

18. โพชฌงค์ข้อใด มีความสำคัญมากที่สุด ? [gg37]
ก.สติ
ข.ธัมมวิจยะ
ค.ปัสสัทธิ
ง.สมาธิ

19. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg29]
ก.อารมณ์
ข.อินทรีย์
ค.วิญญาณ
ง.สัมผัส

20. กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? [gg18]
ก.อกุศลกรรม
ข.นิวรณธรรม
ค.อนันตริยกรรม
ง.อาสันนกรรม

21. คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกี่อย่าง ? [gg36]
ก.๕ อย่าง
ข.๖ อย่าง
ค.๗ อย่าง
ง.๘ อย่าง

22. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ? [gg41]
ก.ปัญญาสิกขา
ข.สีลสิกขา
ค.จิตตสิกขา
ง.ข้อ

23. คำว่า “ อัตตัญญุตา ” หมายความถึงข้อใด ? [gg34]
ก.ความเป็นผู้รู้จักตน
ข.ความเป็นผู้รู้จักผล
ค.