ติกะคือ หมวด 3

posted on 24 Dec 2010 19:46 by ninekanin

ติกะคือ หมวด 3

 

รัตนะ 3 อย่าง

ความหมาย - โดยทั่วไป รัตนะ คือ หรืออัญมณีมีค่า

-เฉพาะที่นี้ รัตนะ หมายถึง วัตถุคือสิ่งมีคุณประเสริฐล้ำค่ามหาศาล

-รัตนะ ผู้ทรงรพระคุณดั่งแก้ว ควรเคารพบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนา

-รัตนตรัย และไตรรัตน์ ก็เรียก คือ ปูชนียวัตถุ 3 ชนิด อันสำคัญยอดเยี่ยม

ซึ่งศาสนิกชนชาวพุทธ ยอมยึดถือเป็นที่ตั้งทางใจชั่วชีวิต เปล่งวาจารับ ไตรสรณคมน์ก่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกครั้ง

 

1.พระพุทธ คือ พระพุทธเจ้า นามเดิม สิทธัตถะ โคตมะ

-ผู้คนพบ โดยตรัสรู้สัจธรรมอันประเสริฐโดยชอบด้วยพระองค์เอง และสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

-ผู้ทรงตั้งพุทธศาสนา ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมวินัย แก่ช่วโลกไม่เลือกเผ่าพันธุ์

-ผู้ประทานกำเนิดพุทธบริษัท 4 และผู้ประกอบด้วยพระคุณ 3 ประการ (บริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระคุณ 3 คือ บริสุทธิคุณ ปัญญาคุณ มหากรุณาธิคุณ)

 

2. พระธรรม คือ หลักธรรมของพุทธศาสนา

-คำสอน คำสั่งของพระพุทธเจ้า ได้แก่ธรรมวินัย หรือไตรปิฎก (วินัย สุตตันตะและอภิธรรม)

-สัจธรรมซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาไม่เลือกกาล

-หลักธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ล่วงพ้นทุกข์ ชีวิตไม่ตกต่ำสามารถรู้แจ้งเห็นจริง ด้วยตนเอง

 

3. พระสงฆ์ คือ อริยสงฆ์และสมมติสงฆ์

-หมู่สาวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ตามสิกขาบทบัญญัติแห่งธรรมวินัย

-ผู้ปฏิบัติถูกต้อง และชอบด้วยศีลธรรมอันดี ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

-ผู้บำเพ็ญตนโดยชอบธรรม และเผยแผ่พุทธธรรมแก่ชาวดลก

Comment

Comment:

Tweet

If you try to find locality where you can get resume writing here is very admirable place for you about this topic, which accommodate examples and gives an hope to learn how make great CV resumes . But this site is more interesting, and more invaluable.

#4 By Check this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-02 20:35

People tell: "I need custom research paper ", just because of a career. This is great that we have a possibility to improve writing skillfulness using the research papers writing companies.

#3 By write my essay cheap (31.184.238.21) on 2012-01-06 13:46