สุจริต 3 อย่าง

posted on 24 Dec 2010 19:48 by ninekanin
สุจริต 3 อย่าง
 

ความหมาย สุจริต คือ ความประพฤติชอบ กอปรด้วยมนุษยธรรม ทำกาย วาจา และใจ

สุจริต คือ พฤติกรรมบริสุทธิ์ ประกอบแต่ประโยชน์สุข เป็นกรรมพึงกระทำโดยแท้มีประเภท และส่วนประกอบ  ดังนี้

1. กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย 3

2. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา 4

3. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วย ใจ 3

Comment

Comment:

Tweet

Press up here bestwritingservice.co.uk if you strive to receive professional papers service uk. Academic success is guaranteed!

#4 By essays uk (31.184.238.73) on 2013-08-08 21:54

Don’t know which agency to choose to obtain assistance from? Look over WritingsCentre testimonials "best-writing-services.com", and make a good decision.

#3 By home page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-09 03:09

You are doing very the best research referring to this good post! So, the dissertation writing services or just some thesis writing services, should utilize as a basis for the thesis project.

#2 By dissertation service (91.212.226.136) on 2012-03-09 05:08

On the difficult steps to the academic success guys could order dissertation form just about this post in the buy thesis service or professional dissertation service.

#1 By ChristieBRITT21 (91.212.226.136) on 2012-03-09 01:55