วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

posted on 25 Dec 2010 17:58 by ninekanin

 
 
 
วิชาธรรมะ ชุดที่ 1

  1. ข้อใดไม่ชื่อว่า ปัพพัชชา ? [gg16]
ก.อหิงสา
ข.สัญญมะ
ค.ทมะ
ง.ขันติ

2. เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ? [gg38]
ก.สติปัฏฐาน
ข.โลกธรรม
ค.อริยสัจ
ง.สัปปุริสธรรม

3. บุคคลบางคน มีความกลัว กลายเป็นคนขี้ขลาด ต้องแก้ด้วย… ? [gg19]
ก.พละ ๕
ข.เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค.ขันธ์ ๕
ง.นิวรณ์ ๕

4. จิตมีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? [gg30]
ก.อสุภกัมมัฏฐาน
ข.เมตตา
ค.พุทธานุสสติ
ง.มรณสติ

5. นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรม หมวดใด ? [gg10]
ก.ปธาน ๔
ข.วุฒิ ๔
ค.อิทธิบาท ๔
ง.พรหมวิหาร ๔

6. โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด ? [gg47]
ก.สัปปุริสธรรม
ข.พรหมวิหารธรรม
ค.ฆราวาสธรรม
ง.สังคหวัตถุธรรม

7. ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ? [gg25]
ก.ในพระพุทธเจ้า
ข.ในพระธรรม
ค.ในปฏิสันถาร
ง.ในการศึกษา

8. เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง เช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ? [gg26]
ก.พรหมวิหาร
ข.สังคหวัตถุ
ค.สาราณียธรรม
ง.สัปปุริสธรรม

9. ธรรมที่กั้นจิต มิให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ? [gg21]
ก.กรรมกิเลส
ข.อกุศลมูล
ค.มลทิน
ง.นิวรณ์

10. เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับธรรมข้อใดมากที่สุด ? [gg40]
ก.โยนิโสมนสิการ
ข.สันโดษ
ค.โภชเนมัตตัญญุตา
ง.อริยทรัพย์

11. คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ? [gg02]
ก.ศีล
ข.กตัญญูกตเวที
ค.สมาธิ
ง.บุญกิริยาวัตถุ

12. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ? [gg39]
ก.อภิรมย์
ข.อิฏฐารมณ์
ค.อนิฏฐารมณ์
ง.กุศล

13. ผู้ปฏิบัติชอบตามพระวินัย แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคือ… ? [gg03]
ก.พุทธบริษัท
ข.พระอรหันต์
ค.อุบาสก – อุบาสิกา
ง.พระสงฆ์

14. วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ? [gg15]
ก.รอบรู้ทุกเรื่อง
ข.เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
ค.ศึกษามากรู้ปัญหามาก
ง.ตริตรองให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่ว

15. บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ? [gg01]
ก.หิริ – โอตตัปปะ
ข.สติปัฏฐาน
ค.สติ – สัมปชัญญะ
ง.อริยสัจ

16. คำว่า “อธิษฐานธรรม” แปลว่าอะไร ? [gg11]
ก.ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
ข.ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
ค.ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
ง.ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์

17. ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ? [gg27]
ก.รูป กระทบตา
ข.เสียง กระทบหู
ค.โผฏฐัพพะ กระทบกาย
ง.รูป กระทบกาย

18. โพชฌงค์ข้อใด มีความสำคัญมากที่สุด ? [gg37]
ก.สติ
ข.ธัมมวิจยะ
ค.ปัสสัทธิ
ง.สมาธิ

19. อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg29]
ก.อารมณ์
ข.อินทรีย์
ค.วิญญาณ
ง.สัมผัส

20. กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? [gg18]
ก.อกุศลกรรม
ข.นิวรณธรรม
ค.อนันตริยกรรม
ง.อาสันนกรรม

21. คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกี่อย่าง ? [gg36]
ก.๕ อย่าง
ข.๖ อย่าง
ค.๗ อย่าง
ง.๘ อย่าง

22. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ? [gg41]
ก.ปัญญาสิกขา
ข.สีลสิกขา
ค.จิตตสิกขา
ง.ข้อ

23. คำว่า “ อัตตัญญุตา ” หมายความถึงข้อใด ? [gg34]
ก.ความเป็นผู้รู้จักตน
ข.ความเป็นผู้รู้จักผล
ค.ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
ง.ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

24. หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน ? [gg48]
ก.ทิศ ๖
ข.พลธรรม ๕
ค.อิทธิบาท ๔
ง.ฆราวาสธรรม ๔

25. คำว่า “ สัตบุรุษ ” หมายถึงข้อใด ? [gg33]
ก.ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ข.พุทธบริษัท
ค.คฤหัสถ์ ผู้ถึงพระรัตนตรัย
ง.บรรพชิต

26. ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร ? [gg23]
ก.สัญญา
ข.เวทนา
ค.สังขาร
ง.วิญญาณ

27. สิ่งเสพติด มียาบ้าเป็นต้น จัดเข้าในอบายมุขข้อไหน ? [gg44]
ก.ความเป็นนักเลงหญิง
ข.ความเป็นนักเลงสุรา
ค.ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง.ความคบคนชั่วเป็นมิตร

28. คำว่า “ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์ ” เป็นคำสอนตรงกับข้อใด ? [gg45]
ก.การคบคน
ข.วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์
ค.วิธีเลี้ยงสัตว์
ง.ถูกทุกข้อ

29. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ? [gg20]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.นิโรธ
ง.มรรค

30. ความเสมอกันแห่งสังขารทั้งปวง เรียกว่าอะไร ? [gg06]
ก.อนิจจตา
ข.ทุกขตา
ค.อนัตตตา
ง.สามัญญลักษณะ

31. ฆราวาส ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลักใจ ? [gg46]
ก.สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
ข.สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
ค.ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ง.ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

32. หมวดธรรมข้อใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรมได้ ? [gg09]
ก.อกุศล ๓
ข.อคติ ๔
ค.พละ ๕
ง.สาราณียธรรม ๖

33. เห็นคนเป็นลม รีบช่วยพยาบาล เช่นนี้ ชื่อว่าได้บำเพ็ญพรหมวิหารข้อใด ? [gg14]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

34. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ตรงกับพลีกรรมข้อใด ? [gg50]
ก.ญาติพลี
ข.อติถิพลี
ค.ปุพพเปตพลี
ง.เทวตาพลี

35. กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ? [gg22]
ก.สังขาร
ข.วิญญาณ
ค.ขันธ์
ง.สัญญา

36. การที่ผู้น้อย ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ตามฐานะของตน จัดเข้าในหลักธรรม ข้อใด ? [gg09]
ก.ปุพเพกตปุญญตา
ข.อัตตสัมมาปณิธิ
ค.สัปปุริสูปัสสยะ
ง.ปฏิรูปเทสวาสะ

37. การสร้างความดี ให้เกิดขึ้นเรียกว่า… ? [gg12]
ก.สังวรปธาน
ข.ปหานปธาน
ค.ภาวนาปธาน
ง.อนุรักขนาปธาน

38. ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลในข้อใด ? [gg49]
ก.บิดา มารดา
ข.ครู อาจารย์
ค.สมณพราหมณ์
ง.มิตรสหาย

39. ความอาฆาตพยาบาท เป็นบาปอกุศล ท่านจะแก้บาปอกุศลนี้ด้วยธรรมอะไร ? [gg13]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

40. อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg28]
ก.อารมณ์
ข.อินทรีย์
ค.วิญญาณ
ง.สัมผัส

41. เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ? [gg31]
ก.ชิวหาวิญญาณ
ข.ชิวหาสัมผัส
ค.ฆานวิญญาณ
ง.ฆานสัมผัส

42. บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้ ? [gg07]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ถูกทุกข้อ

43. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ ในปัจจุบันนี้ ? [gg42]
ก.เว้นจากอบายมุข
ข.บำเพ็ญสังคหวัตถุ
ค.คบกัลยาณมิตร
ง.บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

44. ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ? [gg24]
ก.อยากร่ำรวย
ข.อยากได้เงินเดือนสูง
ค.อยากเป็นนายก
ง.อยากพ้นจากหน้าที่

45. อบายมุข เครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด ? [gg43]
ก.ความเป็นนักเลงหญิง
ข.ความเป็นนักเลงสุรา
ค.ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง.ความคบคนชั่วเป็นมิตร

46. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อธรรมใด ? [gg35]
ก.ธัมมัญญุตา
ข.อัตตัญญุตา
ค.ปริสัญญุตา
ง.มัตตัญญุตา

47. คุณความดี ที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียกว่าอะไร ? [gg32]
ก.กุศลกรรมบถ
ข.กุศลมูล
ค.อริยทรัพย์
ง.อริยสัจ

48. ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ? [gg04]
ก.กายทุจริต
ข.วจีทุจริต
ค.มโนทุจริต
ง.ถูกทุกข้อ

49. ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ? [gg05]
ก.ขันติ - โสรัจจะ
ข.หิริ - โอตตัปปะ
ค.สติ - สัมปชัญญะ
ง.กตัญญูกตเวที

50. การสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูปเป็นต้น เรียกว่า อะไร ? [gg17]
ก.อินทรียสังวร
ข.ปาฏิโมกขสังวร
ค.โภชเนมัตตัญญุตา
ง.ชาคริยานุโยค

   

edit @ 26 Dec 2010 17:44:41 by nine kanin

Comment

Comment:

Tweet

Check out our home page (bestwritingservice.co.uk) to order original essay papers uk.

#25 By bestwritingservice.co.uk (31.184.238.73) on 2013-08-11 12:47

Hi there, I have got to claim, I really like your website. The colorings, the structure, the general theme, all of them go flawlessly together. Anyhow, that is all I really needed to say.

#24 By wxDmONbLzQ (198.27.82.165) on 2013-07-27 17:10

Here is the piece of advice for those sophomores who do not know which paper writing services to pick so that buy essay papers. Look over custom papers review available on the Internet and pick the agency that pretends to be the most professional.

#23 By best writing service reviews (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-01-10 09:28

ข้อสอบดีนะคะ แต่ข้อผิดแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะ. ข้อถูกเป็นสีเขียว
Print ไม่ได้หรือคะ จะได้เก็บไว้ดูค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ยังไงดีคะ
Truemagic55@yahoo.com

#22 By Magic (103.7.57.18|110.171.27.188) on 2012-08-24 10:50

We can struggle creating course works. However, we have an opportunity to buy course work writing service topwritingservice.com and feel better.

#21 By courseworks (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-30 16:00

Thanks for the article. I read the above post.

#20 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 02:32

Thanks for the article. I read the above post.

#19 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.11.6.11) on 2012-04-02 12:09

Thanks for the article. I read the above post.

#18 By Chicgraphic on 2012-03-30 19:28

You are making really good enough investigation connecting with this good topic! And the dissertation writing service and the thesis service, would take as a basis for the writing thesis.

#17 By thesis writing service (91.212.226.136) on 2012-03-09 22:36

Some time before I used to be curious about search engine optimization. At this moment I understand that seo supposes to be very important for my internet site. Therefore, I decided to use the blog posting service.

#16 By blog posting services (91.212.226.136) on 2012-03-07 00:21

The web is inundated with the writing jobs service that will share all demanded information just about this good topic.

#15 By writers job (91.212.226.136) on 2012-03-06 17:05

Are here some seo submission and seo service masters? I require some help with traffic to me site optimization!

#14 By cheap seo services (91.212.226.136) on 2012-01-08 04:27

The futuristic custom dissertation reffering to this post is the stuff that some people should purchase from the essay writers, thus every time they want to have the thesis service and custom written essays.

#13 By dissertation writing (91.212.226.136) on 2012-01-06 22:15

rgoivojoflbojo, http://www.khdhojlqgq.com rbkgatnefc

#11 By iseoapyi (188.227.171.170) on 2011-11-27 20:30

yrortojoflbojo, http://www.takjyrmxwd.com htxbvmiyrh

#9 By qdfrxfsm (146.0.73.230) on 2011-11-27 11:47

yrortojoflbojo, http://www.takjyrmxwd.com htxbvmiyrh

#9 By qdfrxfsm (146.0.73.230) on 2011-11-27 11:47

aqancojoflbojo, <a href="http://www.boryzilpyk.com">icpmnxicuz</a>

#8 By vbolemny (146.0.73.230) on 2011-11-27 02:04

vooryojoflbojo, <a href="http://www.jvbakbeuut.com">cgyyspipiy</a> , [url=http://www.wfzpuzrmyh.com]nhtvzinzsd[/url], http://www.qketbhcugg.com cgyyspipiy

#7 By tysdqncy (188.227.171.170) on 2011-11-26 15:48

dkewyojoflbojo, <a href="http://www.cibjijmokg.com">ettrosyfir</a> , [url=http://www.gebzptizbk.com]kmpkxicpek[/url], http://www.tyiazifbna.com ettrosyfir

#6 By ohpgblzn (146.0.73.230) on 2011-11-26 06:53

The <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> seem to be useful for people, which are willing to start their own company. As a fact, that is easy to receive a auto loan.

#2 By NunezFrancis (91.201.66.6) on 2011-05-28 09:26

คะเเนนเก็บหรอค่ะ

#1 By 555 (110.77.145.252) on 2010-12-26 17:43